25 de novembre de 2019

Política de privadesa

LEGISLACIÓ

Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPD).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Moviment dels Focolars o Obra de Maria (Branca Masculina Barcelona), Santiago Rusiñol 14, àtic, 08031 Barcelona, ​​NIF R5800623J, correu electrònic: rgpd@focolars.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de l’tractament és atendre la seva sol·licitud d’informació o contacte, o gestionar la seva inscripció a alguna activitat, així com mantenir-lo informat de les nostres activitats i iniciatives.

LEGITIMACIÓ

La base jurídica per al tractament de les seves dades és la de la seva condició de membre o simpatitzant de l’entitat responsable del tractament o els seus grups (Comunitats Locals, Grup de Diàleg, etc.) o la seva sol·licitud de contacte o informació o la seva inscripció en alguna activitat. L’interessat dóna el seu consentiment al omplir el formulari de contacte / sol·licitud d’informació / inscripció i enviar les seves dades.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Fins que l’interessat es doni de baixa i no es puguin reclamar responsabilitats i/o durant el temps necessari per a la tramitació i resposta de la consulta així com gestió de la inscripció.

CESSIONS DE DADES

Les dades no se cediran a tercers excepte per a la gestió de l’inscripció a una activitat i en els casos en què hi hagi una obligació legal.

DRETS DE L’INTERESSAT

Tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Pot sol·licitar la limitació o oposició al tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per complir amb les obligacions legalment establertes.

DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES, INCLOSA L’ELABORACIÓ DE PERFILS

No es fan sobre l’usuari decisions individuals automatitzades ni s’elaboren perfils que produeixin efectes jurídics o l’afectin significativament de manera similar.

ON EXERCIR ELS DRETS

Per a l’exercici dels seus drets ha d’enviar un correu electrònic al Responsable del Tractament indicant la seva petició i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

MESURES DE SEGURETAT

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, el Responsable del Tractament aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

TRACTAMENT BASAT EN EL CONSENTIMENT DEL AFECTAT

A través de les pàgines web https://focolars.cat i http://grupdedialeg.org no es recull cap dada personal sense el seu consentiment.

DEURE DE CONFIDENCIALITAT

De conformitat amb l’article 5.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 el Responsable del Tractament es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

INEXACTITUD DE LES DADES OBTINGUTS DIRECTAMENT DEL AFECTAT

Als efectes que preveu l’article 5.1 d) del Reglament (UE) 2016/679, no seran imputables al Responsable del Tractament les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten, si vostè no ha exercit el seu dret de rectificació.

DRET A RECLAMAR

En el cas que no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades podrà dirigir les seves reclamacions davant les autoritats de protecció de dades.